Depicts two waring hoplite groups over a fallen warrior

The largest bronze artefact of the Mycenaean era known as the ‘Battle krater’ will be on public display for the first time in 140 years at Athens National Archaeological Museum in the framework of the ‘Unseen Museum’ programme.
The large silver vessel was discovered in the tomb of a prince during excavations carried out by Heinrich and Sophie Schliemann in Mycenae, in 1876. The find was made in the royal tombs within Grave Circle A, where both objects and funeral rites dating back to the 16th century B.C. and previously entirely unknown to archaeologists were discovered.
The largest surviving bronze artefact was eventually reconstructed and the battle depicting two rival hoplite groups fighting over a fallen warrior was restored.
The krater will be on display at the Hall of the Altar until September 25. Culture and Sports Minister Aristidis Baltas, who was shown around the storerooms, was present during the transfer of the find o the museum. On August 7 and 28 and on September 16 and 25, museum archaeologists will be greet visitors and talk about the artefact itself, as well as the rich variety of other grave goods interred alongside it, with that same early Mycenaean-era prince.

Ï õðïõñãüò Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý Áñéóôåßäçò ÌðáëôÜò (2Á) ìå ôçí äéåõèýíôñéá ôïõ Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ Ìáñßá ËáãïãéÜííç (Á), ôïí âïõëåõôÞ ÉùÜííç Ãêéüëá ((4Ä), ôïí áñ÷áéïëüãï Êþóôá Ðáó÷áëßäç (Ä) êáé ôçí óõíôçñÞôñéá Ìáñßá ÊïíôÜêç (2Ä) öùôïãñáößæïíôáé ìå ôïí Áñãõñü ÊñáôÞñá ôçò ÌÜ÷çò óôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ôçò ÁèÞíáò, ÄåõôÝñá 25 Éïõëßïõ 2016. Ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôçí çìÝñá ôçò áíáêÜëõøÞò ôïõ –ðñéí áðü 140 ÷ñüíéá- èá åêôåèåß óôï Åèíéêü Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ï êñáôÞñáò ôçò ìÜ÷çò, ìáæß ìå Ýíá áðü ôá ÷ñõóÜ êýðåëëá ðïõ åß÷å óôï åóùôåñéêü ôïõ. Ï ðåñßöçìïò êáé áèÝáôïò Ýùò ôþñá áñãõñüò êñáôÞñáò èá ìåôáöåñèåß áðü ôï ÅñãáóôÞñéï ÓõíôÞñçóçò ÌåôÜëëùí ôïõ Åèíéêïý Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ óôçí áßèïõóá ôïõ Âùìïý, ãéá íá åêôåèåß óå êáôÜëëçëç ðñïèÞêç, íá öùôéóôåß êáé íá óõíïäåõôåß áðü ôï êáôÜëëçëï åðïðôéêü õëéêü ãéá ôïõò åðéóêÝðôåò, ðïõ èá ìðïñïýí íá ôï èáõìÜóïõí óôç èÝóç áõôÞ ùò ôçí ÊõñéáêÞ 25 Óåðôåìâñßïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

source: en.protothema.gr